Statut

              STATUT FUNDACJI

                        „Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych”

            ROZDZIAŁ I

            Postanowienia ogólne

          § 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez  Monikę Frątczak zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Ewelinę Szpunt-Andrzejewską w kancelarii notarialnej w Pleszewie, ul. Rynek 11, w dniu 10.01.2013 r.

           § 2

1. Siedzibą Fundacji jest Kalisz.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych, Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Fundacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane „oddziałami Fundacji”. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów odbywa się na mocy uchwały przyjętej przez Zarząd jednomyślnie przy obecności co najmniej dwóch członków zarządu. Sposoby funkcjonowania i zakres kompetencji ww. jednostek reguluje uchwała Zarządu.

         § 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

        § 4

1. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

3. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

4. Nazwa Fundacji może być  używana  w tłumaczeniu  na inne języki.

              § 5

1. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.

2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

3. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudnić pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone.

      ROZDZIAŁ II

             Cele i zasady działania

              § 6

1. Celem działalności statutowej Fundacji jest:

a. animacja społeczno-kulturalna w społecznościach lokalnych,

b. zwiększenie dostępu do kultury i edukacji,

c. rozwój i promocja turystyki kulturalnej,

d. rozwój oświaty, kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych,

e. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i społecznej partycypacji,

f. rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

g. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

h. integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

i. wpieranie osób w wieku emerytalnym,

j. wspieranie osób niepełnosprawnych, ich rodzin i  prawnych opiekunów,

k. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w szczególności w zakresie aktywności zawodowej ludzi młodych w sektorze kreatywnym,

l. promocja  równouprawnienia wśród  kobiet i mężczyzn,

m. promocja i ochrona zdrowia,

n. promocja i rozwój wolontariatu,

o. rozwój czytelnictwa w Polsce,

p. upowszechnianie idei ekologicznych, ochrona zwierząt oraz  dziedzictwa przyrodniczego,

q. upowszechnianie praw człowieka,

r. wspieranie działań przyczyniających się do budowania porozumienia ponad podziałami narodowymi, kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi, pokoleniowymi,

s. rozwój integracji europejskiej,

t. pielęgnowanie, promowanie i wspieranie kultury, sztuki, jak również  ochrona dóbr kultury i tradycji na terenie Polski oraz poza granicami kraju,

u. promowanie interesujących zjawisk światowej kultury w Polsce,

v. promowanie polskiej kultury za granicą,

w. promocja i wspieranie młodych talentów, twórców polskich i zagranicznych,

x. wspieranie Polonii i Polaków za granicą,

y. wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku  ( art. 3 ust. 2).

     § 7

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a. realizację projektów społeczno-kulturalnych i edukacyjnych,

b. organizowanie wszelkich imprez związanych z upowszechnianiem i prezentacją kultury i sztuki, aktywności społecznej,  promocją talentów, w tym wystaw, pokazów, koncertów,  festiwali, rezydencji artystycznych, wolontariatu,  staży, warsztatów, szkoleń, targów,  konkursów w kraju i za granicą,

c. podejmowanie działań służących dialogowi różnych kultur, grup, środowisk i ludzi,  jak również integracji europejskiej poprzez pokazy, prelekcje, spotkania, dyskusje, konferencje, warsztaty w kraju i za granicą,

d. realizację projektów międzynarodowych,

e. działalność edukacyjną, animacyjną, wydawniczą i badawczą,

f. prowadzenie kampanii społecznych a także stron i portali internetowych,

g. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym, osobami fizycznymi oraz środkami masowego przekazu w kraju i za granicą,

h. przyznawanie stypendiów indywidualnych,

i. prowadzenie innowacyjnego centrum kultury.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

3. W celu realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić w formach wymienionych w ust.1 odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

4. Zarząd określa w drodze uchwały szczegółowy przedmiot odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

          ROZDZIAŁ III

            Majątek i dochody Fundacji

               § 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (tysiąc pięćset  złotych).

                                                                                                          § 9
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku fundacji,
e. odsetek bankowych.

          ROZDZIAŁ IV

Organy i sposób reprezentowanie Fundacji

                §10

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2. Zarząd Fundacji może powołać także Radę Fundacji, która w przypadku powołania działa na zasadach określonych w § 11 – 12.

               Rada Fundacji

                § 11

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z co na mniej dwóch członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4.  Z ważnych powodów członek Rady Fundacji może być odwołany w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez Zarząd Fundacji.

5. Mandat członka Rady Fundacji wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

             § 12

1. Sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Fundacji jeżeli jest powołana. Jeżeli nie, zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności odbywa się poprzez głosowanie i podjęcie uchwały przez Zarząd zwykłą większością głosów (w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa).

2. O ile z treści Statutu nie wynika inaczej, Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków rady.

3. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

4. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub przynajmniej dwóch członków Rady Fundacji.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

                     Zarząd Fundacji

                   § 13

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu.

2. Pierwszych członków Zarządu Fundacji, w tym pierwszego Prezesa Zarządu powołuje Fundator.  Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd.

3. Członkiem Zarządu Fundacji może być również Fundator, pod warunkiem, iż nie pełni on funkcji w Radzie Fundacji.

4. Kadencja innych niż Fundator członków Zarządu Fundacji trwa 2 lata. Funkcję członka Zarządu (w tym Prezesa) Fundacji można pełnić przez więcej niż dwie kadencje.

5. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa wskutek śmieci, rezygnacji albo odwołania.

6. Członek Zarządu Fundacji, w tym Prezes Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

7. W przypadku odwołania z pełnionej funkcji lub śmierci Prezesa Zarządu, nowego Prezesa Zarządu wybierają członkowie Zarządu zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Fundatora.

8. Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, w szczególności osoby, wobec których orzeczono pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

                § 14

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g. zmiana statutu Fundacji,

h. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji w tym w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe i przesłać je do odpowiednich instytucji.

            § 15

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż  raz w roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków zarządu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

                      Sposób reprezentacji

                § 16

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10.000 zł wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezesa. Poniżej tej kwoty wymagany jest podpis jednego członka zarządu.

                  § 17

Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 

             ROZDZIAŁ V

            Zmiana statutu

                § 18

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Uchwały w tym zakresie zapadają jednomyślnie przy obecności co najmniej dwóch członków zarządu.

2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów, do realizacji których Fundacja została powołana, w tym celów określonych w akcie założycielskim.

 

                 ROZDZIAŁ VI

               Rozwiązanie Fundacji

                § 19

1. Uchwałę o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji jednomyślnie przy obecności wszystkich członków zarządu.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Fundacji, Zarząd określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Fundacji.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 określa przeznaczenie majątku Fundacji na cele charytatywne, naukowe, kulturalne, oświatowe lub edukacyjne zgodne z celami statutowymi Fundacji. W uchwale mogą zostać wskazane – mające cele statutowe zbieżne z celami Fundacji – inne fundacje bądź organizacje, na rzecz których zostanie przekazany majątek Fundacji.

 

             ROZDZIAŁ VII

             Postanowienia końcowe

              § 20

1. Dla efektywniejszego realizowania celów, Fundacja może zostać członkiem organizacji sieciowej – fundacji lub stowarzyszenia działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami kraju.

2. Decyzję o członkostwie podejmuje na posiedzeniu Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów.       W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

              § 21

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

3. Uchwałę o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd Fundacji jednomyślnie przy obecności wszystkich członków zarządu.